Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI THAM VẤN GIÁ KHI LÀM TTHQ.

Công văn số 3844/TCHQ-TXNK ngày 11/4/2014 V/v thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Theo đó, hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc trường hợp phải tham vấn nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây:
- Hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu rủi ro về trị giá, Có nghi vấn về mức giá khai báo (trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu có mức giá khai báo cao hơn 15% so với mức giá tại cơ sở dữ liệu giá) theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTC.
- Người khai hải quan chưa thống nhất với mức giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định.
- Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu được đánh giá xếp hạng 6 (Doanh nghiệp rủi ro rất cao) hoặc hạng 7 (Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dưới 365 ngày) theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 175/2013/TT-BTC.
Trường hợp lô hàng thuộc đối tượng phải tham vấn nhưng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đơn lẻ hoặc số lượng ít, không mang tính chất thương mại, đồng thời mức giá khai báo thấp hơn không quá 10% so với mức giá tại cơ sở dữ liệu giá, thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố căn cứ thực tế lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, các thông tin dữ liệu về hàng hóa để quyết định tham vấn hoặc không tham vấn theo quy định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét